Thực đơn

0855 391 777
08:00-19:45
ALL DAY BREAKFAST
ALL DAY BREAKFAST
CHIA PUDDING
160.000
VND
CHIA PUDDING
1
số lượng tối đa là 99
SAVOURY PANCAKE
170.000
VND
SAVOURY PANCAKE
1
số lượng tối đa là 99
SWEET PANCAKE
190.000
VND
SWEET PANCAKE
1
số lượng tối đa là 99
AVOCADO ON TOAST
160.000
VND
AVOCADO ON TOAST
1
số lượng tối đa là 99
SALMON ON TOAST
180.000
VND
SALMON ON TOAST
1
số lượng tối đa là 99
EGGS BENNY
220.000
VND
EGGS BENNY
1
số lượng tối đa là 99
CRAB OMELETTE
320.000
VND
CRAB OMELETTE
1
số lượng tối đa là 99
GODMOTHER BIG BREKKIE
220.000
VND
GODMOTHER BIG BREKKIE
1
số lượng tối đa là 99
EGGS?
Bắt buộc
BETWEEN BREADS
BETWEEN BREADS
VEGGIE BREAKFAST BUN
140.000
VND
VEGGIE BREAKFAST BUN
1
số lượng tối đa là 99
BREAKFAST BUN
160.000
VND
BREAKFAST BUN
1
số lượng tối đa là 99
CHICKEN CAESAR SANDWICH
160.000
VND
CHICKEN CAESAR SANDWICH
1
số lượng tối đa là 99
BUTTER CHICKEN SANDWICH
190.000
VND
BUTTER CHICKEN SANDWICH
1
số lượng tối đa là 99
GODMOTHER WAGYU BURGER
320.000
VND
GODMOTHER WAGYU BURGER
1
số lượng tối đa là 99
FRENCH ONION GRILLED CHEESE
220.000
VND
FRENCH ONION GRILLED CHEESE
1
số lượng tối đa là 99
3 CHEESE & NDUJA GRILLED CHEESE
180.000
VND
3 CHEESE & NDUJA GRILLED CHEESE
1
số lượng tối đa là 99
MAIN PLATES
MAIN PLATES
CHICKEN CAESAR SALAD
180.000
VND
CHICKEN CAESAR SALAD
1
số lượng tối đa là 99
PESTO PASTA SALAD
180.000
VND
PESTO PASTA SALAD
1
số lượng tối đa là 99
CHOPPED SALAD
160.000
VND
CHOPPED SALAD
1
số lượng tối đa là 99
SECRETO COM TAM
280.000
VND
SECRETO COM TAM
1
số lượng tối đa là 99
MEATBALLS SPAGHETTI
200.000
VND
MEATBALLS SPAGHETTI
1
số lượng tối đa là 99
BUTTER CHICKEN
180.000
VND
BUTTER CHICKEN
1
số lượng tối đa là 99
MUSHROOM WAFFLE
220.000
VND
MUSHROOM WAFFLE
1
số lượng tối đa là 99
FRIED CHICKEN WAFFLE
240.000
VND
FRIED CHICKEN WAFFLE
1
số lượng tối đa là 99
WAGYU STEAK & EGG
320.000
VND
WAGYU STEAK & EGG
1
số lượng tối đa là 99
COFFEE
COFFEE
BAC SIU (WHITE COFFEE)
85.000
VND
BAC SIU (WHITE COFFEE)
1
số lượng tối đa là 99
ICE /HOT ?
Bắt buộc
FLAT WHITE
85.000
VND
FLAT WHITE
1
số lượng tối đa là 99
VIETNAMESE COFFEE
75.000
VND
VIETNAMESE COFFEE
1
số lượng tối đa là 99
ICE /HOT ?
Bắt buộc
HOT CHOCOLATE
85.000
VND
HOT CHOCOLATE
1
số lượng tối đa là 99
MATCHA LATTE
85.000
VND
MATCHA LATTE
1
số lượng tối đa là 99
MOCHA
85.000
VND
MOCHA
1
số lượng tối đa là 99
CAPPUCCINO
85.000
VND
CAPPUCCINO
1
số lượng tối đa là 99
LATTE
85.000
VND
LATTE
1
số lượng tối đa là 99
MAGIC
85.000
VND
MAGIC
1
số lượng tối đa là 99
LONG BLACK
80.000
VND
LONG BLACK
1
số lượng tối đa là 99
ESPRESSO
75.000
VND
ESPRESSO
1
số lượng tối đa là 99
ESPRESSO TONIC
85.000
VND
ESPRESSO TONIC
1
số lượng tối đa là 99
ICED CHOCO
95.000
VND
ICED CHOCO
1
số lượng tối đa là 99
ICED MATCHA
95.000
VND
ICED MATCHA
1
số lượng tối đa là 99
SALTED TOFFEE NUT LATTE
95.000
VND
SALTED TOFFEE NUT LATTE
1
số lượng tối đa là 99
COCO COFFEE
85.000
VND
COCO COFFEE
1
số lượng tối đa là 99
SALTED ROASTED ALMOND LATTE
95.000
VND
SALTED ROASTED ALMOND LATTE
1
số lượng tối đa là 99
DALGONA COFFEE
85.000
VND
DALGONA COFFEE
1
số lượng tối đa là 99
ICED CAPPUCCINO
95.000
VND
ICED CAPPUCCINO
1
số lượng tối đa là 99
ICED LATTE
95.000
VND
ICED LATTE
1
số lượng tối đa là 99
ICED AMERICANO
80.000
VND
ICED AMERICANO
1
số lượng tối đa là 99
ICED MOCHA
95.000
VND
ICED MOCHA
1
số lượng tối đa là 99
COLD DRIP
85.000
VND
COLD DRIP
1
số lượng tối đa là 99
EXTRA SALTED FOAM
25.000
VND
EXTRA SALTED FOAM
1
số lượng tối đa là 99
EXTRA DALGONA FOAM
25.000
VND
EXTRA DALGONA FOAM
1
số lượng tối đa là 99
EXTRA WHITE PEACH SLICES
20.000
VND
EXTRA WHITE PEACH SLICES
1
số lượng tối đa là 99
EXTRA LYCHEE PCS
20.000
VND
EXTRA LYCHEE PCS
1
số lượng tối đa là 99
EXTRA VANILLA SYRUP
20.000
VND
EXTRA VANILLA SYRUP
1
số lượng tối đa là 99
EXTRA HAZELNUT SYRUP
20.000
VND
EXTRA HAZELNUT SYRUP
1
số lượng tối đa là 99
EXTRA CARAMEL SYRUP
20.000
VND
EXTRA CARAMEL SYRUP
1
số lượng tối đa là 99
EXTRA ESPRESSO SHOT
30.000
VND
EXTRA ESPRESSO SHOT
1
số lượng tối đa là 99
EXTRA BUTTERFLY PEA FOAM
25.000
VND
EXTRA BUTTERFLY PEA FOAM
1
số lượng tối đa là 99
KOMBUCHA
KOMBUCHA
KOMBUCHA BLACK TEA
80.000
VND
KOMBUCHA BLACK TEA
1
số lượng tối đa là 99
KOMBUCHA WATERMELON
95.000
VND
KOMBUCHA WATERMELON
1
số lượng tối đa là 99
KOMBUCHA LYCHEE
105.000
VND
KOMBUCHA LYCHEE
1
số lượng tối đa là 99
KOMBUCHA WHITE PEACH
105.000
VND
KOMBUCHA WHITE PEACH
1
số lượng tối đa là 99
KOMBUCHA BLACK TEA 500ML
180.000
VND
KOMBUCHA BLACK TEA 500ML
1
số lượng tối đa là 99
KOMBUCHA WATERMELON 500ML
180.000
VND
KOMBUCHA WATERMELON 500ML
1
số lượng tối đa là 99
KOMBUCHA LYCHEE 500ML
210.000
VND
KOMBUCHA LYCHEE 500ML
1
số lượng tối đa là 99
KOMBUCHA WHITE PEACH 500ML
210.000
VND
KOMBUCHA WHITE PEACH 500ML
1
số lượng tối đa là 99
TEA
TEA
GM PANDAN MILK TEA
85.000
VND
GM PANDAN MILK TEA
1
số lượng tối đa là 99
EARL GREY COLD BREW
95.000
VND
EARL GREY COLD BREW
1
số lượng tối đa là 99
JASMINE COLD BREW
80.000
VND
JASMINE COLD BREW
1
số lượng tối đa là 99
SMOOTHIES
SMOOTHIES
MELON SLUSH
120.000
VND
MELON SLUSH
1
số lượng tối đa là 99
GOOD KARMA
120.000
VND
GOOD KARMA
1
số lượng tối đa là 99
GREEN GODDESS
120.000
VND
GREEN GODDESS
1
số lượng tối đa là 99
BANANA BENJI
95.000
VND
BANANA BENJI
1
số lượng tối đa là 99
COCO LILY
95.000
VND
COCO LILY
1
số lượng tối đa là 99
SNICKERS
95.000
VND
SNICKERS
1
số lượng tối đa là 99
ACAI BOWL
240.000
VND
ACAI BOWL
1
số lượng tối đa là 99
SMOOTHIE BOWL
160.000
VND
SMOOTHIE BOWL
1
số lượng tối đa là 99
DESSERTS
DESSERTS
MILK BLOCK 7CM
130.000
VND
MILK BLOCK 7CM
1
số lượng tối đa là 99
SALTED CARAMEL CHIFFON
180.000
VND
SALTED CARAMEL CHIFFON
1
số lượng tối đa là 99
CHOCOLATE CHIFFON
180.000
VND
CHOCOLATE CHIFFON
1
số lượng tối đa là 99
VANILLA CHIFFON
180.000
VND
VANILLA CHIFFON
1
số lượng tối đa là 99
EARL GREY CHIFFON
180.000
VND
EARL GREY CHIFFON
1
số lượng tối đa là 99
ESPRESSO TIRAMISU
140.000
VND
ESPRESSO TIRAMISU
1
số lượng tối đa là 99
RASPBERRY DOUGHNUT
50.000
VND
RASPBERRY DOUGHNUT
1
số lượng tối đa là 99
BLUEBERRY DOUGHNUT
50.000
VND
BLUEBERRY DOUGHNUT
1
số lượng tối đa là 99
CARAMEL DOUGHNUT
50.000
VND
CARAMEL DOUGHNUT
1
số lượng tối đa là 99
CHOCOLATE DOUGHNUT
50.000
VND
CHOCOLATE DOUGHNUT
1
số lượng tối đa là 99
CUSTARD DOUGHNUT
50.000
VND
CUSTARD DOUGHNUT
1
số lượng tối đa là 99
MINI DOUGHNUT BOX
160.000
VND
MINI DOUGHNUT BOX
1
số lượng tối đa là 99
EXTRA
EGGS
30.000
VND
EGGS
1
số lượng tối đa là 99
EGGS?
Bắt buộc
TATER TOTS
50.000
VND
TATER TOTS
1
số lượng tối đa là 99
FRIES
50.000
VND
FRIES
1
số lượng tối đa là 99
CREAMED SPINACH
50.000
VND
CREAMED SPINACH
1
số lượng tối đa là 99
CONFIT TOMATO
50.000
VND
CONFIT TOMATO
1
số lượng tối đa là 99
SAUTEED MUSHROOM
50.000
VND
SAUTEED MUSHROOM
1
số lượng tối đa là 99
SOURDOUGH
50.000
VND
SOURDOUGH
1
số lượng tối đa là 99
SAUSAGE PATTY
60.000
VND
SAUSAGE PATTY
1
số lượng tối đa là 99
AVOCADO
60.000
VND
AVOCADO
1
số lượng tối đa là 99
BACON
60.000
VND
BACON
1
số lượng tối đa là 99
HOT SMOKED SALMON
90.000
VND
HOT SMOKED SALMON
1
số lượng tối đa là 99
Quay lại
VND
Chọn
Quay lại
ICE /HOT ?
ICE /HOT ?
ICE
0
VND
1
HOT
0
VND
1
EGGS?
2 EGGS UR WAY
FRIED
0
VND
1
SCRAMBLED
0
VND
1
POACHED
0
VND
1
TEA
TEA / COFFEE
AFN ENGLISH BREAKFAST
0
VND
1
AFN GREEN
0
VND
1
AFN PEPPERMINT
0
VND
1
AFN EARL GREY
0
VND
1
AFN JASMINE
0
VND
1
AFN LEMONGRASS GINGER
0
VND
1
AFN CHAMONMILE FLOWER
0
VND
1
AFN BLACKCURRANT N HIBICUS
0
VND
1
COFFEE
TEA/COFFEE
AFN ESPRESSO
0
VND
1
AFN LONG BLACK
0
VND
1
AFN VIETNAMESE COFFEE
0
VND
1
AFN MAGIC
0
VND
1
AFN FLAT WHITE
0
VND
1
AFN LATTE
0
VND
1
AFN CAPPUCCINO
0
VND
1
AFN PICCOLO
0
VND
1
AFN SHORT MACCHIATO
0
VND
1
AFN LONG MACCHIATO
0
VND
1
AFN MOCHA
0
VND
1
AFN MATCHA
0
VND
1
AFN HOT CHOCOLATE
0
VND
1
AFN V60
0
VND
1
AFN COLD DRIP
0
VND
1
ICED DRINKS
TEA/COFFEE
AFN ICED MATCHA
0
VND
1
AFN ICED MOCHA
0
VND
1
AFN ICED AMERICANO
0
VND
1
AFN ICED LATTE
0
VND
1
AFN ICED COFFEE
0
VND
1
AFN ICED CHOCOLATE
0
VND
1
HOME KIT FRIES
HOME KIT FRIES?
HOME KIT FRIES
30.000
VND
1
Thêm
Quay lại
NO QUESTION
ICE /HOT ?
Bắt buộc
EGGS?
Bắt buộc
TEA
COFFEE
ICED DRINKS
HOME KIT FRIES
Thêm
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Đăng nhập
Đăng nhập
loading...