Thực đơn

0855 391 777
Open 9AM - 8PM (Last order: 7H45PM)
DESSERTS
DESSERTS
SALTED CARAMEL CHIFFON
180.000
VND
SALTED CARAMEL CHIFFON
1
số lượng tối đa là 99
COCONUT CHIFFON
180.000
VND
COCONUT CHIFFON
1
số lượng tối đa là 99
CHOCOLATE CHIFFON
180.000
VND
CHOCOLATE CHIFFON
1
số lượng tối đa là 99
VANILLA CHIFFON
180.000
VND
VANILLA CHIFFON
1
số lượng tối đa là 99
EARL GREY CHIFFON
180.000
VND
EARL GREY CHIFFON
1
số lượng tối đa là 99
BANANA CAKE
100.000
VND
BANANA CAKE
1
số lượng tối đa là 99
CARROT CAKE
100.000
VND
CARROT CAKE
1
số lượng tối đa là 99
ESPRESSO TIRAMISU
140.000
VND
ESPRESSO TIRAMISU
1
số lượng tối đa là 99
RASPBERRY ROSE MACARON
120.000
VND
RASPBERRY ROSE MACARON
1
số lượng tối đa là 99
BLUEBERRY MACARON
120.000
VND
BLUEBERRY MACARON
1
số lượng tối đa là 99
MANGO COCONUT MACARON
120.000
VND
MANGO COCONUT MACARON
1
số lượng tối đa là 99
SCONES
100.000
VND
SCONES
1
số lượng tối đa là 99
COFFEE
COFFEE
ICED MATCHA
85.000
VND
ICED MATCHA
1
số lượng tối đa là 99
ICED LATTE
85.000
VND
ICED LATTE
1
số lượng tối đa là 99
ICED AMERICANO
80.000
VND
ICED AMERICANO
1
số lượng tối đa là 99
ICED MOCHA
85.000
VND
ICED MOCHA
1
số lượng tối đa là 99
ICED CHOCOLATE
85.000
VND
ICED CHOCOLATE
1
số lượng tối đa là 99
ICED COFFEE
75.000
VND
ICED COFFEE
1
số lượng tối đa là 99
COLD DRIP
85.000
VND
COLD DRIP
1
số lượng tối đa là 99
POUR OVER V60
120.000
VND
POUR OVER V60
1
số lượng tối đa là 99
ICE /HOT ?
Bắt buộc
TYPE OF BEANS
Bắt buộc
VIETNAMESE COFFEE
75.000
VND
VIETNAMESE COFFEE
1
số lượng tối đa là 99
ICE /HOT ?
Bắt buộc
HOT CHOCOLATE
85.000
VND
HOT CHOCOLATE
1
số lượng tối đa là 99
MATCHA LATTE
85.000
VND
MATCHA LATTE
1
số lượng tối đa là 99
MOCHA
85.000
VND
MOCHA
1
số lượng tối đa là 99
CAPPUCCINO
85.000
VND
CAPPUCCINO
1
số lượng tối đa là 99
LATTE
85.000
VND
LATTE
1
số lượng tối đa là 99
MAGIC
85.000
VND
MAGIC
1
số lượng tối đa là 99
LONG BLACK
80.000
VND
LONG BLACK
1
số lượng tối đa là 99
ESPRESSO
75.000
VND
ESPRESSO
1
số lượng tối đa là 99
TEA
TEA
LEMONGRASS & GINGER COLD BREW
65.000
VND
LEMONGRASS & GINGER COLD BREW
1
số lượng tối đa là 99
EARL GREY COLD BREW
65.000
VND
EARL GREY COLD BREW
1
số lượng tối đa là 99
JASMINE COLD BREW
65.000
VND
JASMINE COLD BREW
1
số lượng tối đa là 99
SOFT DRINKS
CUCUMBER APPLE SPRITZ
80.000
VND
CUCUMBER APPLE SPRITZ
1
số lượng tối đa là 99
DIFFERENT ICE TEA
75.000
VND
DIFFERENT ICE TEA
1
số lượng tối đa là 99
SPRITE
30.000
VND
SPRITE
1
số lượng tối đa là 99
COKE ZERO
30.000
VND
COKE ZERO
1
số lượng tối đa là 99
COKE
30.000
VND
COKE
1
số lượng tối đa là 99
KOMBUCHA
KOMBUCHA
KOMBUCHA BLACK TEA
80.000
VND
KOMBUCHA BLACK TEA
1
số lượng tối đa là 99
KOMBUCHA WATERMELON
95.000
VND
KOMBUCHA WATERMELON
1
số lượng tối đa là 99
KOMBUCHA LYCHEE
105.000
VND
KOMBUCHA LYCHEE
1
số lượng tối đa là 99
KOMBUCHA WHITE PEACH
105.000
VND
KOMBUCHA WHITE PEACH
1
số lượng tối đa là 99
KOMBUCHA BLACK TEA 500ML
180.000
VND
KOMBUCHA BLACK TEA 500ML
1
số lượng tối đa là 99
KOMBUCHA WATERMELON 500ML
180.000
VND
KOMBUCHA WATERMELON 500ML
1
số lượng tối đa là 99
KOMBUCHA LYCHEE 500ML
210.000
VND
KOMBUCHA LYCHEE 500ML
1
số lượng tối đa là 99
KOMBUCHA WHITE PEACH 500ML
210.000
VND
KOMBUCHA WHITE PEACH 500ML
1
số lượng tối đa là 99
SMOOTHIES
SMOOTHIES
GOOD KARMA
120.000
VND
GOOD KARMA
1
số lượng tối đa là 99
GREEN GODDESS
120.000
VND
GREEN GODDESS
1
số lượng tối đa là 99
BANANA BENJI
95.000
VND
BANANA BENJI
1
số lượng tối đa là 99
COCO LILY
95.000
VND
COCO LILY
1
số lượng tối đa là 99
SNICKERS
95.000
VND
SNICKERS
1
số lượng tối đa là 99
SNACKS
SNACKS
POPCORN CHICKEN
120.000
VND
POPCORN CHICKEN
1
số lượng tối đa là 99
SALTED EGG CHIPS
70.000
VND
SALTED EGG CHIPS
1
số lượng tối đa là 99
GARLIC THYME FRIES
70.000
VND
GARLIC THYME FRIES
1
số lượng tối đa là 99
BOWLS
BOWLS
ACAI BOWL
220.000
VND
ACAI BOWL
1
số lượng tối đa là 99
SMOOTHIE BOWL
160.000
VND
SMOOTHIE BOWL
1
số lượng tối đa là 99
SPICY SALMON POKE
190.000
VND
SPICY SALMON POKE
1
số lượng tối đa là 99
FRIED CHICKEN POKE
150.000
VND
FRIED CHICKEN POKE
1
số lượng tối đa là 99
ULTIMATE VEGAN POKE
130.000
VND
ULTIMATE VEGAN POKE
1
số lượng tối đa là 99
BURGER & SANDWICH
BURGER & SANDWICH
LOBSTER ROLL
550.000
VND
LOBSTER ROLL
1
số lượng tối đa là 99
PHILLY CHEESE STEAK
240.000
VND
PHILLY CHEESE STEAK
1
số lượng tối đa là 99
BUTTER CHICKEN SANDWICH
180.000
VND
BUTTER CHICKEN SANDWICH
1
số lượng tối đa là 99
B.L.A.T SANDWICH
170.000
VND
B.L.A.T SANDWICH
1
số lượng tối đa là 99
CHAR SIU BANH MI
150.000
VND
CHAR SIU BANH MI
1
số lượng tối đa là 99
TRIPLE GRILLED CHEESE
140.000
VND
TRIPLE GRILLED CHEESE
1
số lượng tối đa là 99
MAIN FOOD
MAIN FOOD
CARBONARA
200.000
VND
CARBONARA
1
số lượng tối đa là 99
SECRETO COM TAM
260.000
VND
SECRETO COM TAM
1
số lượng tối đa là 99
SAVOURY WAFFLE
170.000
VND
SAVOURY WAFFLE
1
số lượng tối đa là 99
SAVOURY PANCAKE
170.000
VND
SAVOURY PANCAKE
1
số lượng tối đa là 99
GRILLED CHICKEN RICE
160.000
VND
GRILLED CHICKEN RICE
1
số lượng tối đa là 99
MEATBALL PASTA
200.000
VND
MEATBALL PASTA
1
số lượng tối đa là 99
SALAD
SALAD
SPICY BEEF SALAD
180.000
VND
SPICY BEEF SALAD
1
số lượng tối đa là 99
CAESAR SALAD
130.000
VND
CAESAR SALAD
1
số lượng tối đa là 99
FRESH BAKED BREAD
WHOLE MULTIGRAIN BREAD
140.000
VND
WHOLE MULTIGRAIN BREAD
1
số lượng tối đa là 99
WHOLE WHEAT SOURDOUGH
120.000
VND
WHOLE WHEAT SOURDOUGH
1
số lượng tối đa là 99
EXTRA
EXTRA SALTED CHIPS
20.000
VND
EXTRA SALTED CHIPS
1
số lượng tối đa là 99
EXTRA CHICKEN
60.000
VND
EXTRA CHICKEN
1
số lượng tối đa là 99
EXTRA TOMATO SOUP
40.000
VND
EXTRA TOMATO SOUP
1
số lượng tối đa là 99
EXTRA SMOKED BACON
60.000
VND
EXTRA SMOKED BACON
1
số lượng tối đa là 99
EXTRA SPINACH RICE
20.000
VND
EXTRA SPINACH RICE
1
số lượng tối đa là 99
SAUSAGES SIDE
60.000
VND
SAUSAGES SIDE
1
số lượng tối đa là 99
EXTRA EGG SIDE
20.000
VND
EXTRA EGG SIDE
1
số lượng tối đa là 99
EGGS?
Bắt buộc
EXTRA SAUTEED MUSHROOM
50.000
VND
EXTRA SAUTEED MUSHROOM
1
số lượng tối đa là 99
GARLIC TOSSED BROCOLINI
80.000
VND
GARLIC TOSSED BROCOLINI
1
số lượng tối đa là 99
HOUSE SMOKED SALMON
70.000
VND
HOUSE SMOKED SALMON
1
số lượng tối đa là 99
GLUTEN FREE BREAD
60.000
VND
GLUTEN FREE BREAD
1
số lượng tối đa là 99
EXTRA MULTIGRAIN
30.000
VND
EXTRA MULTIGRAIN
1
số lượng tối đa là 99
EXTRA SOURDOUGH
30.000
VND
EXTRA SOURDOUGH
1
số lượng tối đa là 99
Quay lại
VND
Chọn
Quay lại
ICE /HOT ?
ICE /HOT ?
ICE
0
VND
1
HOT
0
VND
1
EGGS?
2 EGGS UR WAY
FRIED
0
VND
1
SCRAMBLED
0
VND
1
POACHED
0
VND
1
TEA
TEA / COFFEE
AFN ENGLISH BREAKFAST
0
VND
1
AFN GREEN
0
VND
1
AFN PEPPERMINT
0
VND
1
AFN EARL GREY
0
VND
1
AFN JASMINE
0
VND
1
AFN LEMONGRASS GINGER
0
VND
1
AFN CHAMONMILE FLOWER
0
VND
1
AFN BLACKCURRANT N HIBICUS
0
VND
1
COFFEE
TEA/COFFEE
AFN ESPRESSO
0
VND
1
AFN LONG BLACK
0
VND
1
AFN VIETNAMESE COFFEE
0
VND
1
AFN MAGIC
0
VND
1
AFN FLAT WHITE
0
VND
1
AFN LATTE
0
VND
1
AFN CAPPUCCINO
0
VND
1
AFN PICCOLO
0
VND
1
AFN SHORT MACCHIATO
0
VND
1
AFN LONG MACCHIATO
0
VND
1
AFN MOCHA
0
VND
1
AFN MATCHA
0
VND
1
AFN HOT CHOCOLATE
0
VND
1
AFN V60
0
VND
1
AFN COLD DRIP
0
VND
1
ICED DRINKS
TEA/COFFEE
AFN ICED MATCHA
0
VND
1
AFN ICED MOCHA
0
VND
1
AFN ICED AMERICANO
0
VND
1
AFN ICED LATTE
0
VND
1
AFN ICED COFFEE
0
VND
1
AFN ICED CHOCOLATE
0
VND
1
TYPE OF BEANS
TYPE OF BEANS
ETHIOPIA
0
VND
1
KENYA
0
VND
1
COSTA RICA
0
VND
1
EL SALVADOR
0
VND
1
COLOMBIA
0
VND
1
Thêm
Quay lại
NO QUESTION
ICE /HOT ?
Bắt buộc
EGGS?
Bắt buộc
TEA
COFFEE
ICED DRINKS
TYPE OF BEANS
Bắt buộc
Thêm
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Đăng nhập
Đăng nhập
loading...