Thực đơn

0855 391 777
08:00-19:45
DESSERTS
DESSERTS
SALTED CARAMEL CHIFFON
180.000
VND
SALTED CARAMEL CHIFFON
1
số lượng tối đa là 99
CHOCOLATE CHIFFON
180.000
VND
CHOCOLATE CHIFFON
1
số lượng tối đa là 99
VANILLA CHIFFON
180.000
VND
VANILLA CHIFFON
1
số lượng tối đa là 99
EARL GREY CHIFFON
180.000
VND
EARL GREY CHIFFON
1
số lượng tối đa là 99
POUND CAKE BOX
280.000
VND
POUND CAKE BOX
1
số lượng tối đa là 99
LEMON CAKE
140.000
VND
LEMON CAKE
1
số lượng tối đa là 99
MARBLE CAKE
140.000
VND
MARBLE CAKE
1
số lượng tối đa là 99
BANANA CAKE
140.000
VND
BANANA CAKE
1
số lượng tối đa là 99
CARROT CAKE
140.000
VND
CARROT CAKE
1
số lượng tối đa là 99
CHOCOLATE MOUSSE
140.000
VND
CHOCOLATE MOUSSE
1
số lượng tối đa là 99
ESPRESSO TIRAMISU
140.000
VND
ESPRESSO TIRAMISU
1
số lượng tối đa là 99
RASPBERRY DOUGHNUT
50.000
VND
RASPBERRY DOUGHNUT
1
số lượng tối đa là 99
BLUEBERRY DOUGHNUT
50.000
VND
BLUEBERRY DOUGHNUT
1
số lượng tối đa là 99
CARAMEL DOUGHNUT
50.000
VND
CARAMEL DOUGHNUT
1
số lượng tối đa là 99
CHOCOLATE DOUGHNUT
50.000
VND
CHOCOLATE DOUGHNUT
1
số lượng tối đa là 99
CUSTARD DOUGHNUT
50.000
VND
CUSTARD DOUGHNUT
1
số lượng tối đa là 99
MINI DOUGHNUT BOX
160.000
VND
MINI DOUGHNUT BOX
1
số lượng tối đa là 99
ALL DAY BREAKFAST
GODMOTHER BIG BREKKIE
220.000
VND
GODMOTHER BIG BREKKIE
1
số lượng tối đa là 99
EGGS?
Bắt buộc
SAVOURY PANCAKE
170.000
VND
SAVOURY PANCAKE
1
số lượng tối đa là 99
HOME KIT
HOME KIT
HOMEMADE FRUIT JAM
120.000
VND
HOMEMADE FRUIT JAM
1
số lượng tối đa là 99
HOMEMADE NUTELLA
130.000
VND
HOMEMADE NUTELLA
1
số lượng tối đa là 99
CHOCOLATE M&M COOKIE MIX
220.000
VND
CHOCOLATE M&M COOKIE MIX
1
số lượng tối đa là 99
PECAN CHOCOLATE COOKIE MIX
220.000
VND
PECAN CHOCOLATE COOKIE MIX
1
số lượng tối đa là 99
CHOCOLATE CHIP COOKIE MIX
220.000
VND
CHOCOLATE CHIP COOKIE MIX
1
số lượng tối đa là 99
CHOCOLATE CREPE MIX
180.000
VND
CHOCOLATE CREPE MIX
1
số lượng tối đa là 99
CREPE MIX
180.000
VND
CREPE MIX
1
số lượng tối đa là 99
WHOLE WHEAT PANCAKE MIX
180.000
VND
WHOLE WHEAT PANCAKE MIX
1
số lượng tối đa là 99
BUCKWHEAT PANCAKE MIX
180.000
VND
BUCKWHEAT PANCAKE MIX
1
số lượng tối đa là 99
PANCAKE MIX
180.000
VND
PANCAKE MIX
1
số lượng tối đa là 99
HOME KIT WAGYU BURGER
215.000
VND
HOME KIT WAGYU BURGER
1
số lượng tối đa là 99
HOME KIT FRIES
HOME KIT MEATBALL PASTA
170.000
VND
HOME KIT MEATBALL PASTA
1
số lượng tối đa là 99
HOME KIT TRUFFLE GRILLED CHEESE
155.000
VND
HOME KIT TRUFFLE GRILLED CHEESE
1
số lượng tối đa là 99
COFFEE
COFFEE
ICED MATCHA
85.000
VND
ICED MATCHA
1
số lượng tối đa là 99
ICED LATTE
85.000
VND
ICED LATTE
1
số lượng tối đa là 99
ICED AMERICANO
80.000
VND
ICED AMERICANO
1
số lượng tối đa là 99
ICED MOCHA
85.000
VND
ICED MOCHA
1
số lượng tối đa là 99
ICED CHOCOLATE
85.000
VND
ICED CHOCOLATE
1
số lượng tối đa là 99
ICED COFFEE
75.000
VND
ICED COFFEE
1
số lượng tối đa là 99
COLD DRIP
85.000
VND
COLD DRIP
1
số lượng tối đa là 99
VIETNAMESE COFFEE
75.000
VND
VIETNAMESE COFFEE
1
số lượng tối đa là 99
ICE /HOT ?
Bắt buộc
HOT CHOCOLATE
85.000
VND
HOT CHOCOLATE
1
số lượng tối đa là 99
MATCHA LATTE
85.000
VND
MATCHA LATTE
1
số lượng tối đa là 99
MOCHA
85.000
VND
MOCHA
1
số lượng tối đa là 99
CAPPUCCINO
85.000
VND
CAPPUCCINO
1
số lượng tối đa là 99
LATTE
85.000
VND
LATTE
1
số lượng tối đa là 99
MAGIC
85.000
VND
MAGIC
1
số lượng tối đa là 99
LONG BLACK
80.000
VND
LONG BLACK
1
số lượng tối đa là 99
ESPRESSO
75.000
VND
ESPRESSO
1
số lượng tối đa là 99
KOMBUCHA
KOMBUCHA
KOMBUCHA BLACK TEA
80.000
VND
KOMBUCHA BLACK TEA
1
số lượng tối đa là 99
KOMBUCHA WATERMELON
95.000
VND
KOMBUCHA WATERMELON
1
số lượng tối đa là 99
KOMBUCHA LYCHEE
105.000
VND
KOMBUCHA LYCHEE
1
số lượng tối đa là 99
KOMBUCHA WHITE PEACH
105.000
VND
KOMBUCHA WHITE PEACH
1
số lượng tối đa là 99
KOMBUCHA BLACK TEA 500ML
180.000
VND
KOMBUCHA BLACK TEA 500ML
1
số lượng tối đa là 99
KOMBUCHA WATERMELON 500ML
180.000
VND
KOMBUCHA WATERMELON 500ML
1
số lượng tối đa là 99
KOMBUCHA LYCHEE 500ML
210.000
VND
KOMBUCHA LYCHEE 500ML
1
số lượng tối đa là 99
KOMBUCHA WHITE PEACH 500ML
210.000
VND
KOMBUCHA WHITE PEACH 500ML
1
số lượng tối đa là 99
BURGER & SANDWICH
BURGER & SANDWICH
WAGYU BURGER
290.000
VND
WAGYU BURGER
1
số lượng tối đa là 99
LOBSTER ROLL
650.000
VND
LOBSTER ROLL
1
số lượng tối đa là 99
BUTTER CHICKEN SANDWICH
190.000
VND
BUTTER CHICKEN SANDWICH
1
số lượng tối đa là 99
TRUFFLE GRILLED CHEESE
140.000
VND
TRUFFLE GRILLED CHEESE
1
số lượng tối đa là 99
MAIN FOOD
MAIN FOOD
55C MISO SALMON
295.000
VND
55C MISO SALMON
1
số lượng tối đa là 99
SECRETO COM TAM
260.000
VND
SECRETO COM TAM
Ibérico pork secreto, truffled pork patty, pork skin, pickled vegetables, sunny side egg, spinach broken rice, crispy pork fat
1
số lượng tối đa là 99
MEATBALL PASTA
200.000
VND
MEATBALL PASTA
1
số lượng tối đa là 99
SALAD
SALAD
ANCIENT GRAINS SALAD
160.000
VND
ANCIENT GRAINS SALAD
1
số lượng tối đa là 99
CAESAR SALAD
130.000
VND
CAESAR SALAD
1
số lượng tối đa là 99
EXTRA
EXTRA CHICKEN
60.000
VND
EXTRA CHICKEN
1
số lượng tối đa là 99
EXTRA TOMATO SOUP
40.000
VND
EXTRA TOMATO SOUP
1
số lượng tối đa là 99
EXTRA SMOKED BACON
60.000
VND
EXTRA SMOKED BACON
1
số lượng tối đa là 99
EXTRA SOURDOUGH
30.000
VND
EXTRA SOURDOUGH
1
số lượng tối đa là 99
Quay lại
VND
Chọn
Quay lại
ICE /HOT ?
ICE /HOT ?
ICE
0
VND
1
HOT
0
VND
1
EGGS?
2 EGGS UR WAY
FRIED
0
VND
1
SCRAMBLED
0
VND
1
POACHED
0
VND
1
TEA
TEA / COFFEE
AFN ENGLISH BREAKFAST
0
VND
1
AFN GREEN
0
VND
1
AFN PEPPERMINT
0
VND
1
AFN EARL GREY
0
VND
1
AFN JASMINE
0
VND
1
AFN LEMONGRASS GINGER
0
VND
1
AFN CHAMONMILE FLOWER
0
VND
1
AFN BLACKCURRANT N HIBICUS
0
VND
1
COFFEE
TEA/COFFEE
AFN ESPRESSO
0
VND
1
AFN LONG BLACK
0
VND
1
AFN VIETNAMESE COFFEE
0
VND
1
AFN MAGIC
0
VND
1
AFN FLAT WHITE
0
VND
1
AFN LATTE
0
VND
1
AFN CAPPUCCINO
0
VND
1
AFN PICCOLO
0
VND
1
AFN SHORT MACCHIATO
0
VND
1
AFN LONG MACCHIATO
0
VND
1
AFN MOCHA
0
VND
1
AFN MATCHA
0
VND
1
AFN HOT CHOCOLATE
0
VND
1
AFN V60
0
VND
1
AFN COLD DRIP
0
VND
1
ICED DRINKS
TEA/COFFEE
AFN ICED MATCHA
0
VND
1
AFN ICED MOCHA
0
VND
1
AFN ICED AMERICANO
0
VND
1
AFN ICED LATTE
0
VND
1
AFN ICED COFFEE
0
VND
1
AFN ICED CHOCOLATE
0
VND
1
HOME KIT FRIES
HOME KIT FRIES?
HOME KIT FRIES
30.000
VND
1
Thêm
Quay lại
NO QUESTION
ICE /HOT ?
Bắt buộc
EGGS?
Bắt buộc
TEA
COFFEE
ICED DRINKS
HOME KIT FRIES
Thêm
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Đăng nhập
Đăng nhập
loading...